Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Xin vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này trước khi truy cập và sử dụng Dịch vụ. Chính Sách Bảo Mật này bao gồm những điều khoản ảnh hưởng đến những quyền lợi hợp pháp của bạn. Điều này được hiểu rằng với việc đệ trình đơn đăng ký, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện dưới đây và tự động chấp thuận đối với việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, phân tích và thao tác thông tin dữ liệu của bạn phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này để cung cấp cho bạn một trải nghiệm thú vị dành cho khách hàng. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này, bạn có thể không truy cập và sử dụng Dịch vụ KUBET    

Xin lưu ý rằng Chính Sách Bảo Mật này có thể được sửa đổi theo thời gian để tuân thủ các yêu cầu riêng tư dữ liệu, phạm vi và những tiến bộ về bảo mật công nghệ và những sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức với việc niêm yết Thoả Thuận được sửa đổi.

 1. Thu thập dữ liệu

1.1 Dữ liệu cá nhân

“ Thông tin nhận dạng cá nhân” là thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng duy nhất một người dùng như tên, mật khẩu, ngày sinh, hộ tịch, giới tính, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, và một số thông tin chi tiết cá nhân khác. Một số ví dụ về thông tin của bạn có thể được thu thập là (nhưng không giới hạn):

 •  Họ, tên;
 • Số điện thoại

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, xác minh danh tính của bạn, xác định việc đủ điều kiện cho hỗ trợ và chăm sóc khách hàng, bảo vệ chống gian lận, và hoàn thành yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp để thông báo cho bạn về các đề nghị hỗ trợ và hướng dẫn sau khi tham gia câu lạc bộ KUBET, cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi hoặc thực hiện các cuộc khảo sát. Khi KUBET thu thập thông tin nhận dạng cá nhân trên cơ sở tự nguyện cho các sản phẩm và dịch vụ xác định, việc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân có thể là một yêu cầu để truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi hoặc để xử lý khoản vay của người dùng.

1.2  Thu thập thông tin

Thông tin được thu thập khi sử dụng ứng dụng 

 1. a) Vị trí

Thu thập và giám sát thông tin về vị trí thiết bị của bạn nhằm mục đích đánh giá và tính điểm rủi ro khách hàng, tránh spam gian lận. 

 1. b) Điện thoại và thiết bị

Thu thập và giám sát thông tin cụ thể về thiết bị của bạn bao gồm tên thiết bị, kiểu thiết bị, khu vực và cài đặt ngôn ngữ, mã nhận dạng thiết bị, thông tin phần ứng và phần mềm thiết bị, tình trạng, thói quen sử dụng, số nhận dạng duy nhất của thiết bị như IMEI và số sê-ri và đảm bảo rằng các thiết bị trái phép không được hành động thay bạn để ngăn chặn gian lận.    

 1. c) Lưu trữ dữ liệu

Đối với tất cả thông tin thu thập được, chúng tôi sẽ lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi với chế độ bảo vệ cao và sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.

 1. d) Dung lượng pin

Thu thập thông tin dung lượng pin của người dùng để tối ưu hoá hiệu suất ứng dụng và giảm thiểu hao hụt pin của người dùng.

 1. g) Dữ liệu mạng wifi

Giám sát tình trạng mạng của người dùng để tránh các mối nguy ảnh hưởng đến dữ liệu trong quá trình sử dụng; dữ liệu này được sử dụng để cải thiện mối nguy tiềm tàng theo những yêu cầu mạng và mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt hơn.

 1. h) Những thông tin khác

Thu thập dữ liệu như bộ nhớ, sự tương tác dịch vụ của ứng dụng, thông tin sự cố, thông tin ANR,.; thông tin trên sẽ được dùng để phân tích hoạt động của ứng dụng và cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho những người dùng.

 1. Cách sử dụng

Thông tin nhận dạng cá nhân sẽ được KUBET sử dụng trong nội bộ để cung cấp, phát triển và cải thiện các dịch vụ mà người dùng đã đăng ký, và để phản hồi các yêu cầu của người dùng. Điều này có thể bao gồm:

 • Tạo hồ sơ hỗ trợ chăm sóc khách hàng, xử lý yêu cầu hỗ trợ trong câu lạc bộ;
 • Quản lý hồ sơ trên KUBET;
 • Thực hiện các hoạt động thu thập khi cần thiết;
 • Liên hệ với bạn để hướng dẫn các chính sách mới, hỗ trợ hoàn thành đăng ký vào câu lạc bộ;
 • Giải quyết bất kỳ tranh chấp nào bạn có thể đưa ra liên quan đến tài khoản của bạn;
 •   Thông tin tham gia câu lạc bộ KUBET: Khách hàng sẽ điền một số thông tin phải hoàn thành, thông tin này là thông tin bắt buộc.
 •   Thông tin liên lạc: Dựa trên sự đồng ý của khách hàng, dữ liệu được báo cáo về máy chủ, thông tin sẽ được sử dụng cho các dịch vụ chống gian lận.
 •   Thông tin khác: Dựa vào sự chấp thuận của khách hàng, dữ liệu sẽ được báo cáo về máy chủ, thông tin sẽ được sử dụng cho các dịch vụ chống gian lận, cũng như chương trình hoặc sự phát hiện vấn đề khác.

Thông tin chúng tôi nắm giữ:

 •   Tên của bạn, số điện thoại;
 •   Thông tin nhân khẩu học và phong cách sống;
 •   Chi tiết về thời điểm bạn liên hệ với chúng tôi và thời điểm chúng tôi liên hệ với bạn;
 •   Cũng như bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi  cần một cách hợp lý để vận thành tài khoản của bạn, đưa ra các quyết định về bạn hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của chúng tôi.

Chúng tôi có thể giữ thông tin chi tiết bất kỳ số điện thoại nào mà bạn gọi cho chúng tôi và sử dụng để liên hệ với bạn.

 •   Tham chiếu đến thông tin cá nhân bao gồm tất cả thông tin ở trên dù có hay không thu được từ bạn, từ một tổ chức tín dụng, từ internet hoặc từ bất kỳ nguồn nào khác.

Dữ liệu cũng sẽ được sử dụng để cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi, bao gồm việc giám sát việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Quản lý tài khoản của bạn: quản lý việc đăng ký của bạn với tư cách là một người sử dụng dịch vụ. Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho phép bạn truy cập các chức năng khác nhau của dịch vụ có sẵn với tư cách như những người sử dụng đã đăng ký.

Liên hệ bạn: liên hệ với bạn bằng thư điện tử, tin nhắn SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương, như là cập nhật ứng dụng điện thoại về các chức năng, các sản phẩm và các dịch vụ hợp đồng (bao gồm việc cập nhật bảo mật) hoặc thúc đẩy các thông báo về thông tin liên lạc, nếu cần hoặc hợp lý.

Cung cấp cho bạn các tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hoá, dịch vụ và hoạt động khác tương tự mà bạn đã mua hoặc yêu cầu, trừ khi bạn chọn không nhận thông tin đó.

Quản lý các yêu cầu của bạn: tham gia và quản lý các yêu cầu của bạn với chúng tôi.

Cho các mục đích khác: chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác, như là phân tích dữ liệu, xác định các xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của khác hoạt động khuyến mại, đánh giá và cải thiện các dịch vụ, sản phẩm, tiếp thị của chúng tôi và trải nghiệm của bạn.

 1. Chia sẻ dữ liệu

KUBET sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin định dạng cá nhân nào cho các bên khoác ngoại trừ được mô tả trong chính sách này và trong Đơn chấp thuận được ký bởi khách hàng. KUBET cũng xử lý dữ liệu ẩn danh KUBET, tập hợp lại hoặc không, để phân tích và đưa ra các số liệu liên quan đến cách sử dụng sản phẩm và nhân khẩu học của người dùng. Dữ liệu ẩn danh như vậy không cho phép xác định những người dùng mà nó có liên quan. KUBET có thể chia sẻ dự liệu ẩn danh, tổng hợp hoặc không, với các bên thứ ba.

Thông tin chúng tôi chia sẻ:

 •   Với bất kỳ công ty, tổ chức hoặc cá nhân nào chúng tôi sử dụng để giúp chúng tôi điều hành hoạt động kinh doanh cho vay, để thu tiền thanh toán và thu hồi nợ hoặc để cung cấp một dịch vụ thay mặt chúng tôi;
 •   Với bất kỳ, tổ chức hoặc cá nhân nào cung cấp cho chúng tôi các sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc những người chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho họ;
 •   Với bất kỳ cá nhân nào đã trao đổi với chúng tôi và người mà chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý là ba mẹ bạn, người chăm sóc hoặc trợ giúp bạn, khi có bằng chứng cho thấy bạn không thể tự giải quyết công việc của bạn vì mất khả năng nhận thức hoặc các vấn đề tương tự khác;
 •   Với bất kỳ hệ thống thanh toán nào mà chúng tôi có thể sử dụng;
 •   Các cơ quan có thẩm quyền để phát hiện và ngăn chặn khủng bố (bao gồm các cơ quan có thẩm quyền bên ngoài Việt Nam);
 •   Với bất kỳ cá nhân nào mà chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng (hoặc tham gia đàm phán để bán hoặc chuyển nhượng) doanh nghiệp của chúng tôi hoặc bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bất kỳ thoả thuận nào mà chúng tôi có thể có với bạn. Nếu việc chuyển nhượng hoặc bán được tiến hành, người được chuyển nhượng hoặc người mua có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách giống như chúng tôi;
 •   Với các cơ quan quản lý và cơ quan chính phủ (bao gồm nhưng không giới hạn Cơ quan quản lý doanh thu, Cơ quan điều tra quốc gia, Cơ quan thanh tra), bao gồm cả những người ở nước ngoài nơi chúng tôi được họ yêu cầu thực hiện điều này;
 • Với các tổ chức tín dụng hoặc bất kỳ tổ chức tương tự nào cung cấp dịch vụ giống ứng dụng tập trung nhằm thu thập thông tin và các ứng dụng thế chấp và/hoặc tín dụng, nhằm mục đích ngăn ngừa và phát hiện gian. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin cho các bên thứ ba để giúp họ đưa ra quyết định về việc có hay không cho bạn vay, cho phép bạn gia hạn thời hạn thanh toán hoặc hợp tác kinh doanh với bạn..
 1.   Bảo vệ dữ liệu khách hàng

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân được cung cấp cho KUBET sẽ được thu thập, xử lý và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu an toàn dưới sự kiểm soát của chúng tôi. KUBET đã thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin mà người sử dụng đã chia sẻ với chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết lập các quy trình, thiết bị và phần mềm để tránh truy cập trái phép hoặc tiết lộ thông tin này.

Chúng tôi chỉ cho phép dữ liệu của khách hàng được truy cập hoặc xử lý bởi nhân viên được uỷ quyền của chúng tôi, những người giữ thông tin đó được bảo mật nghiêm ngặt. Chúng tôi hạn chế quyền truy cập thông tin đối với nhân viên, nhà thầu hoặc đại lý của KUBET. Những người cần biết thông tin đó để xử lý nó cho chúng tôi, những người này phải tuân theo các biện pháp bảo vệ kỹ thuật và thoả thuận nghiêm ngặt và phải chịu trách nhiệm nếu họ không đáp ứng các nghĩa vụ này.

Hơn nữa, chúng tôi chỉ cấp cho bạn hoặc người đại diện uỷ quyền của bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai vì bất kỳ mục đích nào.

Chỉnh sửa, cập nhật và xoá thông tin nhận dạng cá nhân. Bạn sẽ có cách để truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, trừ khi có những lý do cụ thể, thoả thuận và theo pháp luật ngăn cản chúng tôi hành động như vậy. Chúng tôi cần nhiều thời gian để cung cấp hoặc sửa thông tin đó cho bạn, nhưng hãy yên tâm rằng nó sẽ được hoàn thành.

  

 1. Xoá dữ liệu

Khi bạn muốn ngừng sử dụng và huỷ tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua dịch vụ khách hàng trực tuyến, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp tài khoản và bằng chứng liên quan để xác minh và xác thực danh tính của bạn. Sau khi xác minh, chúng tôi sẽ xoá tài khoản của bạn và dữ liệu liên quan. Nếu bạn không tiện liên hệ với chúng tôi thông qua dịch vụ khách hàng trực tuyến, bạn có thể gửi email yêu cầu tới [email protected]。 

Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà VIT Tower, số 519 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 1900 633 805

Email: [email protected]

Khi thắc mắc về Chính sách bảo mật của chúng tôi

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected]